علائم و تابلو‌‌‌‌های اضطراری ,

menuordersearch
f125.ir
جستجو در فروشگاه
فروشگاه تابلو و برچسب راهنما علائم و تابلو‌‌‌‌های اضطراری
تابلو آب آشامیدنی
تابلو آب آشامیدنی سایز 100*70
تابلو آب آشامیدنی سایز 75*50
تابلو آب آشامیدنی سایز 40*50
برچسب آب آشامیدنی سایز 50*40
تابلو آب آشامیدنی سایز 25*30
برچسب آب آشامیدنی سایز 30*25
برچسب آب آشامیدنی سایز 20*15

تابلو آب آشامیدنی

برچسب آب آشامیدنی سایز 20*15
+
_

12,900 تومان موجود
تابلو استعمال دخانیات مجاز
تابلو استعمال دخانیات مجاز سایز 100*70
تابلو استعمال دخانیات مجاز سایز 75*50
تابلو استعمال دخانیات مجاز سایز 40*50
برچسب استعمال دخانیات مجاز سایز 50*40
تابلو استعمال دخانیات مجاز سایز 25*30
برچسب استعمال دخانیات مجاز سایز 30*25
برچسب استعمال دخانیات مجاز سایز 20*15

تابلو استعمال دخانیات مجاز

برچسب استعمال دخانیات مجاز سایز 20*15
+
_

12,900 تومان موجود
تابلو اول ایمنی بعد کار
تابلو اول ایمنی بعد کار سایز 100*70
تابلو اول ایمنی بعد کار سایز 75*50
تابلو اول ایمنی بعد کار سایز 40*50
برچسب اول ایمنی بعد کار سایز 50*40
تابلو اول ایمنی بعد کار سایز 25*30
برچسب اول ایمنی بعد کار سایز 30*25
برچسب اول ایمنی بعد کار سایز 20*15

تابلو اول ایمنی بعد کار

برچسب اول ایمنی بعد کار سایز 20*15
+
_

12,900 تومان موجود
تابلو ایستگاه پرستاری
تابلو ایستگاه پرستاری سایز 100*70
تابلو ایستگاه پرستاری سایز 75*50
تابلو ایستگاه پرستاری سایز 40*50
برچسب ایستگاه پرستاری سایز 50*40
تابلو ایستگاه پرستاری سایز 25*30
برچسب ایستگاه پرستاری سایز 30*25
برچسب ایستگاه پرستاری سایز 20*15

تابلو ایستگاه پرستاری

برچسب ایستگاه پرستاری سایز 20*15
+
_

12,900 تومان موجود
تابلو برانکارد حمل مصدوم
تابلو برانکارد حمل مصدوم سایز 100*70
تابلو برانکارد حمل مصدوم سایز 75*50
تابلو برانکارد حمل مصدوم سایز 40*50
برچسب برانکارد حمل مصدوم سایز 50*40
تابلو برانکارد حمل مصدوم سایز 25*30
برچسب برانکارد حمل مصدوم سایز 30*25
برچسب برانکارد حمل مصدوم سایز 20*15

تابلو برانکارد حمل مصدوم

برچسب برانکارد حمل مصدوم سایز 20*15
+
_

12,900 تومان موجود
تابلو بهداری
تابلو بهداری سایز 100*70
تابلو بهداری سایز 75*50
تابلو بهداری سایز 40*50
برچسب بهداری سایز 50*40
تابلو بهداری سایز 25*30
برچسب بهداری سایز 30*25
برچسب بهداری سایز 20*15

تابلو بهداری

برچسب بهداری سایز 20*15
+
_

12,900 تومان موجود
تابلو تلفن اضطراری
تابلو تلفن اضطراری سایز 100*70
تابلو تلفن اضطراری سایز 75*50
تابلو تلفن اضطراری سایز 40*50
برچسب تلفن اضطراری سایز 50*40
تابلو تلفن اضطراری سایز 25*30
برچسب تلفن اضطراری سایز 30*25
برچسب تلفن اضطراری سایز 20*15

تابلو تلفن اضطراری

برچسب تلفن اضطراری سایز 20*15
+
_

12,900 تومان موجود
تابلو جعبه کمک‌‌‌‌های اولیه
تابلو جعبه کمک‌‌‌‌های اولیه سایز 100*70
تابلو جعبه کمک‌‌‌‌های اولیه سایز 75*50
تابلو جعبه کمک‌‌‌‌های اولیه سایز 40*50
برچسب جعبه کمک‌‌‌‌های اولیه سایز 50*40
تابلو جعبه کمک‌‌‌‌های اولیه سایز 25*30
برچسب جعبه کمک‌‌‌‌های اولیه سایز 30*25
برچسب جعبه کمک‌‌‌‌های اولیه سایز 20*15

تابلو جعبه کمک‌‌‌‌های اولیه

برچسب جعبه کمک‌‌‌‌های اولیه سایز 20*15
+
_

12,900 تومان موجود
تابلو جلیقه نجات کودکان
تابلو جلیقه نجات کودکان سایز 100*70
تابلو جلیقه نجات کودکان سایز 75*50
تابلو جلیقه نجات کودکان سایز 40*50
برچسب جلیقه نجات کودکان سایز 50*40
تابلو جلیقه نجات کودکان سایز 25*30
برچسب جلیقه نجات کودکان سایز 30*25
برچسب جلیقه نجات کودکان سایز 20*15

تابلو جلیقه نجات کودکان

برچسب جلیقه نجات کودکان سایز 20*15
+
_

12,900 تومان موجود
تابلو جلیقه نجات
تابلو جلیقه نجات سایز 100*70
تابلو جلیقه نجات سایز 40*50
برچسب جلیقه نجات سایز 50*40
تابلو جلیقه نجات سایز 25*30
برچسب جلیقه نجات سایز 30*25
برچسب جلیقه نجات سایز 20*15

تابلو جلیقه نجات

برچسب جلیقه نجات سایز 20*15
+
_

12,900 تومان موجود
تابلو چشم شوی اضطراری
تابلو چشم شوی اضطراری سایز 100*70
تابلو چشم شوی اضطراری سایز 75*50
تابلو چشم شوی اضطراری سایز 40*50
برچسب چشم شوی اضطراری سایز 50*40
تابلو چشم شوی اضطراری سایز 25*30
برچسب چشم شوی اضطراری سایز 30*25
برچسب چشم شوی اضطراری سایز 20*15

تابلو چشم شوی اضطراری

برچسب چشم شوی اضطراری سایز 20*15
+
_

12,900 تومان موجود
تابلو حلقه نجات
تابلو حلقه نجات سایز 100*70
تابلو حلقه نجات سایز 75*50
تابلو حلقه نجات سایز 40*50
برچسب حلقه نجات سایز 50*40
تابلو حلقه نجات سایز 25*30
برچسب حلقه نجات سایز 30*25
برچسب حلقه نجات سایز 20*15

تابلو حلقه نجات

برچسب حلقه نجات سایز 20*15
+
_

12,900 تومان موجود
تابلو در صورت حریق شیشه را بشکنید و دسته را بکشید
تابلو در صورت حریق شیشه را بشکنید و دسته را بکشید سایز 100*70
تابلو در صورت حریق شیشه را بشکنید و دسته را بکشید سایز 75*50
تابلو در صورت حریق شیشه را بشکنید و دسته را بکشید سایز 40*50
برچسب در صورت حریق شیشه را بشکنید و دسته را بکشید سایز 50*40
تابلو در صورت حریق شیشه را بشکنید و دسته را بکشید سایز 25*30
برچسب در صورت حریق شیشه را بشکنید و دسته را بکشید سایز 30*25
برچسب در صورت حریق شیشه را بشکنید و دسته را بکشید سایز 20*15

تابلو در صورت حریق شیشه را بشکنید و دسته را بکشید

برچسب در صورت حریق شیشه را بشکنید و دسته را بکشید سایز 20*15
+
_

12,900 تومان موجود
تابلو دوش اضطراری
تابلو دوش اضطراری سایز 100*70
تابلو دوش اضطراری سایز 75*50
تابلو دوش اضطراری سایز 40*50
برچسب دوش اضطراری سایز 50*40
تابلو دوش اضطراری سایز 25*30
برچسب دوش اضطراری سایز 30*25
برچسب دوش اضطراری سایز 20*15

تابلو دوش اضطراری

برچسب دوش اضطراری سایز 20*15
+
_

12,900 تومان موجود
تابلو سرسره فرار
تابلو سرسره فرار سایز 100*70
تابلو سرسره فرار سایز 75*50
تابلو سرسره فرار سایز 40*50
برچسب سرسره فرار سایز 50*40
تابلو سرسره فرار سایز 25*30
برچسب سرسره فرار سایز 30*25
برچسب سرسره فرار سایز 20*15

تابلو سرسره فرار

برچسب سرسره فرار سایز 20*15
+
_

12,900 تومان موجود
تابلو قایق امداد
تابلو قایق امداد سایز 100*70
تابلو قایق امداد سایز 75*50
تابلو قایق امداد سایز 75*50
تابلو قایق امداد سایز 40*50
برچسب قایق امداد سایز 50*40
تابلو قایق امداد سایز 25*30
برچسب قایق امداد سایز 30*25
برچسب قایق امداد سایز 20*15

تابلو قایق امداد

برچسب قایق امداد سایز 20*15
+
_

12,900 تومان موجود

تهران خیابان جمهوری بین چهارراه استانبول و پل حافظ کوچه مسعود سعد
09126633036
02166719137
دفتر مرکزی
البرز - کرج - فلکه اول گوهردشت - برج نیکامال - طبقه هشتم - واحد 1
دفتر فروش
البرز-کرج-پل فردیس-بعد از پمپ بنزین باران
راه‌‌‌‌های ارتباطی
09126633036
02634251698
02632862474
02634252145
فروشگاه آنلاین تجهیزات آتش نشانی و اعلام و اطفاء حریق و تجهیزات ایمنی و حفاظت فردی