جعبه آتش نشانی آریا کوپلینگ ,

menuordersearch
f125.ir
۱۳۹۹/۲/۱۴ یکشنبه
(3)
(0)
جعبه آتش نشانی آریا کوپلینگ
جعبه آتش نشانی آریا کوپلینگ

وظیفه اصلی جعبه های آتش نشـانی تامین محلی ایمن و مشـخص برای ابزارهای مختلف اطفای حریق اسـت. این ابزارها هم ابزارهای اولیه برای اسـتفاده افراد عادی و آموزش ندیده وهم ابزارهای حرفه ای با قابلیت های بیشتر برای استفاده از آتش نشان های حرفه ای را شامل می شوند. نصب جعبه های آتش نشانی در هر بنا و فضا، اقدامی مهم در جهت ارتقاء ایمنی است. همچنین استفاده از المان های زیبا در طراحی جعبه های آتش نشانی منجر به افزایش جذابیت های بصری در ابنیه مختلف نیز می گردد.
جعبه آتش نشانی آریاکوپلینگ در انواع تک کابین، دو کابین عمودی )دو طبقه(، دو کابین افقی )دوقلو(، جعبه های محوطه ای، نورتاب، دکوراتیو و ... با رعایت کلیه دستورالعمل ها و الزامات استانداردهای مطرح بین المللی و در انواع توکار و روکار تولید می گردد.
تولید انواع جعبه های استنلس استیل با گریدهای مختلف و الگوهای سطحی متنوع )Finishing Surface ، )در طرح ها، ابعاد و خصوصیات مدنظر مشتریان محترم قابل انجام استانجـام مراحـل ورقکاری شـامل بـرش لیـزر، پانـچ، و خمـکاری بوسـیله دسـتگاههایCNC کامـلا مکانیـزه. تضمیـن دقـت، کیفیـت و سـرعت بـاالا در تولیـد انبـوه قطعـات اســتفاده از فــوالد نــورد ســرد بســیار مســتحکم بــرای شــرایط معمــول و انــواع گریدهــای اســتنلس اســتیل نظیــر ,بــرای محیــط هــای خورنــده جوشـکاری بـه روش گاز محافـظ همـراه بـا بازرسـی حیـن و پـس از انجـام عملیـات،توسـط پرسـنل مجـرب تاییـد صالحیـت شـده پوشــش رنــگ پــودری الکترواســتاتیک کــورهای بــا ضخامــت 80 الــی 100میکــرون. شستشــوی چنــد مرحلــه ای و زیــر ســازی تخصصــی پیــش از رنــگ کاری تعبیـه سـوراخهایی در پشـت جعبـه قبـل از فرآینـد رنـگ کاری جهـت سـهولت درنصـب، جلوگیـری از پوسـیدگی و زنـگ زدگـی خمـکاری چنـد مرحلـه ای و ایجـاد اسـتیفنرهای تقویتـی جهـت افزایـش مقاومـت بدنـه در طـول زمـان و افزایـش عمـر مفیـد قفــل مخصــوص جعبــه آتــش نشــانی براســاس اســتانداردهای جهانــی بــا قابلیــتبازشــدن ســریع و راحــت بــا 90 درجــه چرخــش. بــه همــراه آبــکاری چنــد مرحلــه ای جهـت افزایـش مقاومـت در مقابـل عوامـل محیطـی و زیبایـی چشـم نـواز. ثبـت طـرحصنعتـی بـه نـام آریاکوپلینـگ اســتفاده از لــوالی مســتحکم و زیبــا. اتصــال بــه بدنــه بــه وســیله 4 پیــچ مقــاوم.آبــکاری چنــد مرحلــه ای بــرای تضمیــن کیفیــت و طــول عمــر بــاال در شــرایط ســختمحیطــی تعبیـه ورودی شـیرآالت در دوطـرف جعبـه بـا قابلیـت تنظیـم بـر اسـاس فاصلـه رایـزر و جـدا شـدن سـریع از بدنـه بـا کوچکتریـن ضربـه و بـدون آسـیب بـه پوشـش رنـگ قابلیـت تغییـر در ابعـاد، قفـل و دسـتگیره بـا طراحـی هـای موجـود تولیـد شـده توسـط آریاکوپلینـگ، امـکان تولیـد درب و فریـم بـا نصـب جداگانـه بـرای جعبـه هـای تـوکار، اسـتفاده ازلـوالی مخفـی، انـواع رنـگ هـای سفارشـی، حـک لوگـو و طـرح دلخـواه بـر روی درب و... وجـود دارد.
مطابـق بـا دسـتورالعمل هـای NFPA ،اسـتانداردهای مرتبـط بـا قرقـره هـا، خامـوش کننـده هـا و الزامـات سـازمان آتـش نشـانی، کلیـه جعبـه هـا بـه لحـاظ ابعـاد، اسـتحکام، تسـت هـای رنـگ،سـهولت در نصـب و عملکـرد، مرتبـا تحـت بازرسـی هـای حیـن فراینـد و نهایـی قـرار مـی گیرنـد.
ویژگیهای فنی جعبه های آریا کوپلینگ
 انجـام تسـتهایTest Cut-Cross,spray Salt,Test Shock همـراه بـا تسـت ضخامـت سـنجی رنـگ
 قابلیت ایجاد فضای F در درب جعبه و تعبیه طلقهای سفارشی و نورتاب
 پایه قرقره بسیار مقاوم ساخته شده از پلیت 3 میلی متر
 تعبیه پایه نگهدارنده مخصوص قرارگیری نازل
 درج برنـد آریـا )ARYA )بـر روی درب جعبـه و اطمینـان از اصالـت و کیفیـت جعبـه
تولیـدی توسـط مجموعـه آریـا کوپلینگ
 تعبیـه السـتیک آب بنـد بـر روی فریـم اصلـی جهـت آب بنـدی جعبـه و راحتـی دربـاز و پشت درب جعبـه
 بســته بنــدی مناســب و زیبــا جهــت جلوگیــری از آســیب رســیدن بــه محصــول درحمــل و نقــل 

مجموعه اف125با همکاری شرکت آریا کوپلینگ تمامی محصلات این شرکت را ارائه میدارد.

 

دفتر مرکزی
البرز - کرج - فلکه اول گوهردشت - برج نیکامال - طبقه هشتم - واحد 1
دفتر فروش
البرز-کرج-پل فردیس-بعد از پمپ بنزین باران
راه های ارتباطی
026-34251711
09126633036
فروشگاه آنلاین تجهیزات آتش نشانی و اعلام و اطفا حریق و تجهیزات فردی